Logo HD Incasso

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HD Incasso
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69465150

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden,(hierna te noemen: ‘voorwaarden’) wordt verstaan onder:

HD Incasso: HD Incasso, statutair gevestigd aan Joh. Petrilaan 9 in Harkstede
Opdrachtgever: Degene die met HD Incasso een overeenkomst aangaat
Debiteur: Degene op wie Opdrachtgever een vordering heeft, oftewel de schuldenaar van Opdrachtgever

Vordering: Het op enig moment totaal te vorderen bedrag van debiteur inclusief alle kosten en rente

Hoofdsom: Het door Opdrachtgever aangeboden openstaande bedrag

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van HD Incasso tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen.

2.2 Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met enige bepaling van dwingend recht, dan blijven deze voorwaarde voor het overige onverminderd van kracht.

2.3 Eventuele afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever worden door HD Incasso uitdrukkelijk van de hand gewezen en bind HD Incasso slechts dan indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.4 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventuele schriftelijk  overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven door HD Incasso. De door HD Incasso gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn exclusief B.T.W., tenzij ander aangegeven.

2.5 Alvorens HD Incasso tot het verlenen van diensten overgaan, dient Opdrachtgever een overeenkomst te ondertekenen, al dan niet digitaal. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen

1 maand voor het verstrijken van enige periode schriftelijk en per aangetekend schrijven, heeft opgezegd. Na opzegging zal de dienstverlening door HD Incasso worden voortgezet ten aanzien van nog lopende opdrachten. Na afronding van de lopende opdrachten wordt de overeenkomst definitief beëindigd.

2.6 Afspraken met of toezeggingen van ( een medewerker van) HD Incasso zijn voor HD Incasso niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd door een tekenbevoegde of een hiertoe gemachtigde.

2.7 HD Incasso is bevoegd een opdracht te weigeren in geval van verdenking van onrechtmatig of dwingend verkregen opdracht, eventueel zonder opgave van redenen.

2.8 Opdrachtgever stemt er mee in dat HD Incasso werkzaamheden zo nodig deels of volledig door derden laat uitvoeren.

2.9 Opdrachtgever is gehouden in geval van adreswijziging en/of wijziging van rechtsvorm, HD Incasso daarvan per direct schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 3. Incassobeleid

3.1 HD Incasso neemt alleen vorderingen in behandeling die op een rechtsgeldige en ethische grond rusten. Beoordeling van de vordering vindt plaats aan de hand van interne criteria.

3.2 HD Incasso vordert haar vorderingen in op een sociale verantwoorde wijze. HD Incasso doet alle inspanningen die nodig zijn om in contact te komen met de debiteur. Eenmaal in contact zet HD Incasso zich in om samen met de debiteur tot een oplossing te komen.

3.3 HD Incasso behoudt het recht om een vordering op grond van sociaal maatschappelijke gronden niet meer te behandelen.

Artikel 4. Tarieven

4.1 De met HD Incasso overeengekomen tariefafspraken vindt u in de offerte en/of de getekende overeenkomst. Opdrachtgever verklaart bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk deze tariefafspraken ontvangen te hebben en daarmee akkoord te zijn.

4.2 HD Incasso behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens CPI (consumentenprijsindex) gepubliceerd door het CBS.

4.3 Alle vermelde tarieven zijn exclusief het huidig geldende B.T.W. tarief.

4.4. Tarief richting debiteur: Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat er sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van geldsom betreft die si omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

Incasso staffel
De hoogte van de tarieven is als volgt: incassokosten berekend over de hoofdsom:

Minimum tarief                                     € 40,-

Over de eerste € 2.500,-                       15%

Over de volgende € 2.500,-                   10%

Over de volgende € 5.000,-                   5%

Over de volgende € 190.000,-               1%

Over het meerdere                               0,5% met een maximum van € 6.775,-

Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden de afspraken als in de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever opgenomen gehanteerd met een minimum van 15% incassokosten over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

4.5 Voor incasso op buitenlandse debiteuren en of Nederlandse debiteuren in het buitenland zijn afwijkende afspraken van toepassing. Hiervoor gelden de in de overeenkomst gemaakt tariefafspraken, of worden in specifieke gevallen per dossier besproken.

4.6 HD Incasso biedt waar mogelijk naast KBvG Btag tarieven haar klanten goedkopere alternatieven voor soortgelijke werkzaamheden.

4.7 HD Incasso is gerechtigd een voorschot te vragen voor gerechtelijke, buitengerechtelijke en externe werkzaamheden.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een opdracht door HD Incasso aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

5.2 HD Incasso voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens Europese richtlijn nr. 95/46/EG.

5.3 HD Incasso voldoet per 1 september 2020 aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 6. Bewaarplicht

6.1 HD Incasso is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestrekte stukken voor langere termijn in bewaring te houden en/of aan Opdrachtgever te retourneren.

Artikel 7. Nalatigheid Opdrachtgever

7.1 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige met HD Incasso gesloten overeenkomst niet nakomt, is HD Incasso gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige, tussen partijen bestaande overeenkomst, op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 HD Incasso levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

8.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt door of namens HD Incasso voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.3 In geval van overmacht is HD Incasso niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van HD Incasso onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van HD Incasso of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft HD Incasso – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat HD Incasso in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

8.4 HD Incasso is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.5 De aansprakelijkheid van HD Incasso voor schade van de Opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst, is beperkt tot een som die gelijk is aan de som, die voor de service die onder de overeenkomst wordt geleverd, is betaald in het jaar waarin de claim ontstaat. HD Incasso is slechts aansprakelijk voor directe schade. Enige indirect of bijkomend verlies, zoals financieel verlies, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige andere types van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte besparingen, een verhoging van grote schulden en het niet kunnen verlagen van grote schulden, wordt niet vergoed.

8.6 HD Incasso voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan haar ter incasso zijn overgedragen. Evenmin kan HD Incasso aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van ieder vorm van aansprakelijkheid voor HD Incasso.

8.7 Opdrachtgever is gehouden HD Incasso te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens HD Incasso in behandeling nemen en incasseren van door Opdrachtgever aangeboden vorderingen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling van de door HD Incasso aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft HD Incasso het recht rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldatum van haar factuur.

9.2 Indien Opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die HD Incasso genoodzaakt is te maken. HD Incasso is gerechtigd een bedrag van € 10,- per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering exclusief rente, met een minimum van € 75,- exclusief B.T.W.

9.3 HD Incasso is te allen tijden gerechtigd openstaand facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor Opdrachtgever in bezit heeft.

9.4 Onterecht of teveel ontvangen gelden worden binnen 30 dagen na ontvangst teruggestort.

Artikel 10. Toepasselijk recht en rechtskeuze

10.1 Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.

Artikel 11. Incasso

11.1 Indien Opdrachtgever HD Incasso opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Opdrachtgever HD Incasso om in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van HD Incasso noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

  1. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur middels alle mogelijke communicatiemiddelen;
  2. het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
  3. het ontvangen van gelden;
  4. het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;
  5. het doen starten van een procedure voor een gerechtelijke instantie;
  6. het aanvragen van een faillissement;
  7. het inzetten van een debiteurenbezoeker.

11.2 Indien het voor de werkzaamheden van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een gerechtelijke procedure, zullen de betreffende kosten op voorschotbasis aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden. Zolang de voorschotbepaling niet is ontvangen, is HD Incasso niet verplicht tot verdere werkzaamheden.

11.3 Er vindt geen tussentijdse afdracht van door HD Incasso geïncasseerde bedragen plaats, tenzij anders is overeengekomen.

11.4 HD Incasso is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij Opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de debiteur.

11.5 HD Incasso is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de debiteur de vordering op juridische gronden betwist. Ook bij onvoldoende verhaalsmogelijkheden van debiteur is HD Incasso gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen. In deze gevallen zal Opdrachtgever een afsluitbericht inclusief eindafrekening ontvangen met een advies hoe mogelijk ver te handelen.

11.6 Er is sprake van betaling door de debiteur zodra de debiteur de vordering aan HD Incasso dan wel rechtstreeks aan Opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover Opdrachtgever op zich genomen tegenprestate, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Opdrachtgever dient HD Incasso er zo snel mogelijk van in kennis te stellen als de debiteur betaalt.

11.7 Indien een debiteur alleen de hoofdsom of een gedeelte daarvan betaalt is HD Incasso gerechtigd om door te gaan voor de kosten. Is dit niet wenslijk en/of krijgt HD Incasso hiervoor geen toestemming, dan zullen overeengekomen kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.8 Indien Opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten HD Incasso om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, de opdracht bij een andere partij onderbrengt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, valt dit onder ‘intrekken van het dossier’ en is HD Incasso gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering commissie (conform de meest recente tarievenlijst) en al verschuldigde kosten van derden in rekening te brengen.

11.9 Ieder betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen HD Incasso toekomt.

11.10 Indien de debiteur één of meerdere verschuldigde bedragen voor de aan HD Incasso overgedragen vorderingen rechtstreeks voldoet aan Opdrachtgever, dan moet Opdrachtgever dit direct aan HD Incasso melden. De financiële afwikkeling vindt vervolgens plaats in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

11.11. Indien Opdrachtgever, tijdens een lopende opdracht, niet meer reageert op bericht van HD Incasso, zullen de buitengerechtelijke/incasso kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1 In geval van beëindiging van de samenwerking of de van toepassing zijnde overeenkomsten, blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 13. Klachtenprocedure

14.1 In geval van een klacht over HD of één van haar medewerkers verwijzen we naar de klachtenprocedure op de website.

 

Adresgegevens

HD Incasso
Johannes Petri-laan 9
9617 EN Harkstede

Contactgegevens

Telefoon: 06 229 029 98
KVK: 69465150

Socials