Logo HD Incasso

Privacy statement

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 april 2021, versie 20.0

HD Incasso is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (w.o. medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

HD Incasso kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Zij acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaand waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgend wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG). HD Incasso houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteert HD Incasso de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Voor zover de opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is de opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal HD Incasso deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken.

Als verwerker zal HD Incasso naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert HD Incasso u over de wijze waarop HD Incasso met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

HD Incasso maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. HD Incasso kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt. Daarnaast kan HD Incasso uw persoonsgegeven hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt HD Incasso uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 •  tot incasso van de door onze opdrachtgevers uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen, de uitvoering van een overeenkomst;
 • op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit)incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;
 • door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
 • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
 • (de intentie tot) aangaan van een nieuwe overeenkomst (o.a. voor nieuwe medewerkers);
 • diefstal, vernieling en agressie tegen ons personeel te voorkomen en voor opsporingsdoeleinden;
 • telefoongesprekken te kunnen gebruiken voor trainingsdoeleinden;
 • bescherming van onze medewerkers en uw/onze eigendommen;
 • onze serviceverlening te kunnen verbeteren.

HD Incasso verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. HD Incasso kan de gegevens aan derden te beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft HD Incasso verwerkingsovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan HD Incasso voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Beveiliging persoonsgegevens

HD Incasso gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinde waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijke vastgestelde termijnen. Indien wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers hebben ontvangen wordt de bewaartermijn door de opdrachtgever vastgesteld.

Datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. HD Incasso streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen za hebben voor persoonlijke levenssfeer, zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Wij willen u vragen om bij uw verzoek een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerserienummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, reageren op uw verzoek.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. HD Incasso is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. U wordt aangeraden om kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Cookiebeleid

Meer informatie over cookies kunt u hier vinden.

Gegevens die kunnen worden bewaard wanneer u contact opneemt

U kunt op verschillende manieren contact opnemen, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website. Om uw vraag of klacht te kunnen beantwoorden en er zeker van te zijn dat onze reactie met gegevens aan de juiste persoon wordt verstrekt, vraagt HD Incasso standaard om uw dossiernummer en een aantal aanvullende gegevens.

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven

Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt HD Incasso om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en marketingactiviteiten.

Wanneer u geen commerciële informatie over de producten en diensten van HD Incasso wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven d.m.v. een e-mail aan info@hd-incasso.nl.

Wijziging Privacy Statement

HD Incasso kan te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen zult u op de hoogte worden gebracht.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dat laten weten door een brief te sturen naar HD Incasso, Joh. Petrilaan 9, 9617 EN HARKSTEDE onder vermelding van ‘Privacy’, of per -email naar info@hd-incasso.nl.

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten, kunt u deze op dezelfde manier indienen zoals hierboven omschreven.

HD Incasso wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autorteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://bit.ly/2ehjL64

Adresgegevens

HD Incasso
Johannes Petri-laan 9
9617 EN Harkstede

Contactgegevens

Telefoon: 06 229 029 98
KVK: 69465150

Socials